Sportovní řád ČR pro letecké modeláře 2010
Napsal Petr Fukač   
08.03.2010

Zde uvádíme výňatek ze Sportovního řádu České republiky pro letecké modeláře pro rok 2010, který se týká soutěží RCA:


9.3. Rádiem
řízené motorové modely

9.3.1. KATEGORIE RCA - AKROBATICKÉ MOTOROVÉ MODELY

9.3.1.1. Definice rádiem
řízeného akrobatického modelu
Model letadla s pevnou nosnou plochou(-ami), jehož poloha, směr a výška jsou aerodynamicky ovládány řídící(-mi) plochou(-ami) pilotem, používajícím rádiové řízení.

9.3.1.2. Obecné charakteristiky rádiem
řízených akrobatických modelů:
Největší rozpětí 2m
Největší celková délka 2m
Největší celková hmotnost bez paliva 6kg
Omezení pohonu:
Může být použit jakýkoli vhodný pohon kromě těch, které vyžadují pevná paliva, plyny nebo zkapalněné plyny.
Elektrický pohon může být napájen maximálně 42V.
Rádiové řízení nesmí mít takovou elektronickou zpětnou vazbu z modelu na zem, která by napomáhala s řízenímmodelu
Jsou zakázána jakákoli autopilotní zařízení. Je zakázáno používat programovaných postupů a automatickýchřídících časovačů.
Příklady:
Povoleno:
1. Zařízení na změnu velikosti výchylek ručně ovládané pilotem.
2. Jakýkoli typ tlačítkové nebo ovladačové řídící funkce spouštěné a ukončené pilotem.
3. Ručně ovládané spínače sdružující několik řídících funkcí.
Zakázáno:
1. Programovatelná zařízení vykonávající automaticky řadu řídících povelů.
2. Autopilot pro automatické udržování křídla ve vodorovné poloze.
3. Jakékoli zařízení reagující na hlasové povely.

9.3.1.3. Po
čet letů
Soutěžící má právo na tři soutěžní lety.

9.3.1.4. Definice platného letu
Platný soutěžní let je ukončen, je-li proveden pokus s jakýmkoli výsledkem.

9.3.1.5. Definice pokusu
Za pokus se považuje, když je soutěžícímu dáno povolení ke vzletu
Pokud model nezahájí vzlet v povolených třech minutách, musí soutěžící neprodleně uvolnit prostor dalšímusoutěžícímu. Pokud se motor zastaví po zahájení vzletu, ale předtím než se model odpoutal od země, může býtv povolené tříminutové době motor znovu spuštěn.

9.3.1.6. Opakování pokusu
Pokus se může opakovat na pokyn jury, nebo hlavního rozhodčího jen v případě nesporného rušivého vlivu, kterésoutěžící nemůže ovlivnit a které znemožňují provedení soutěžního letu (například radiové rušení, potvrzenémonitorem pořadatele).

9.3.1.7. Po
čet pokusů
Na každý soutěžní let má soutěžící jeden pokus.

9.3.1.8. Hodnocení
Soutěžní lety hodnotí tři bodovači, kteří se mohou vždy po ukončení kola vystřídat.

9.3.1.8.1. Sout
ěžní obraty
Každý obrat je hodnocen známkou 0 až 10 samostatně každým bodovačem ihned po skončení obratu. Tato známkaje násobena koeficientem, který vyjadřuje obtížnost obratu. Každý neúplný, nebo nedokončený obrat je hodnocen„0“.

9.3.1.8.2. Sout
ěžní let
Hodnocení letu je dáno součtem bodů za let od všech tří bodovačů přepočítaných na 1000 bodů vítěze kola.Soutěžící s nejvyšším součtem bodů v daném kole získá 1000 bodů. Ostatním se jejich součet vynásobíkoeficientem (součet bodů vítěze kola/1000) a zaokrouhlí matematicky na celé číslo .

9.3.1.8.3. Výsledek hodnocení
Součtem dvou nejlepších soutěžních letů je dán konečný výsledek hodnocení, který určuje celkové pořadív soutěži. Pokud je soutěž ukončena před ukončení třetího soutěžního kola, je konečný výsledek dán součtem všechdokončených soutěžních kol. Jiné úpravy konečného hodnocení nejsou přípustné.

9.3.1.9. Po
čet pomocníků
Soutěžící může mít nejvýše dva pomocníky, z nichž jen jeden může být přítomen na startovišti během soutěžníholetu a oznamovat letové obraty

9.3.1.10. Organizace sout
ěžních letů

9.3.1.10.1. Po
řadí soutěžních letů
Před zahájením soutěže vylosuje pořadatel pořadí, v němž nastoupí soutěžící k soutěžním letům. Toto pořadí jeplatné pro první soutěžní kolo. Ve druhém soutěžním kole se pořadí posune dopředu o 1/2 startovního pole. Třetíkolo se létá v opačném pořadí kola prvního. Změnu může povolit jury, nebo hlavní rozhodčí jen ze závažnýchdůvodů. Soutěžící, který nenastoupí po vyzvání na startoviště, ztrácí nárok na soutěžní let v daném soutěžním kole.

9.3.1.10.2. P
řípravný čas
Každý soutěžící je upozorněn nejméně pět minut před předpokládaným soutěžním letem, aby zahájil přípravu knástupu na startoviště. Po vyzvání k nástupu na startoviště a zahájení soutěžního letu je soutěžící povinennejpozději do jedné minuty začít spouštět motor. Po uplynutí této doby zahájí startér měření času soutěžního letu asoučastně na tuto skutečnost upozorní soutěžícího.

9.3.1.10.3. Pohyb sout
ěžícího během soutěžního letu
Během celého soutěžního letu musí být soutěžící neustále na startovišti v blízkosti bodovačů a startéra. Nedbánítohoto příkazu má za následek anulování celého letu.

9.3.1.10.4. Doba sout
ěžního letu


9.3.1.10.4.1. Pro sout
ěžní let je vyhrazena doba deseti minut včetně tří minut povolených pro spouštění motoru a
zahájení obratu „vzlet“.

9.3.1.10.4.2.Pokud v pr
ůběhu některého obratu uplyne povolená doba pro soutěžní let, hodnotí se tento obrat a
všechny následující obraty až do konce sestavy „0“.

9.3.1.10.5. Doba chodu motoru
Motor musí být v chodu až do ukončení obratu „VZLET“. V dalších obratech není chod motoru podmínkou probodové hodnocení.

9.3.1.10.6. Nebezpe
čné létání
Pokud není model podle jury, nebo hlavního rozhodčího bezpečný, nebo soutěžící létá nebezpečným způsobem,může jury, nebo hlavní rozhodčí dát pokyn k okamžitému ukončení letu. Proletí-li model čárou bodovačů (nulováčára), celý soutěžní let je potom anulován.

9.3.1.10.7. Manipulace s vysíla
či.
Jakákoli nepovolená manipulace s vysílačem během soutěže má za následek okamžitou diskvalifikaci soutěžícíhos případným dalším postihem.

9.3.1.11. Provedení sout
ěžních obratů

9.3.1.11.1. Po
řadí obratů
Soutěžní obraty musí být provedeny v určeném pořadí. Během každého průletu modelu před bodovači musí být proveden jeden soutěžní obrat s výjimkou jednoho průletu po obratu „VZLET“ a před obratem „PŘISTÁNÍ“.
Pokud není během některého průletu uskutečněn požadovaný obrat, je tento obrat hodnocen známkou nula. Obraty,které nejsou provedeny v určeném pořadí, jsou hodnoceny známkou nula.

9.3.1.11.1.1. O provedení každého obratu se sout
ěžící může pokusit pouze jednou.

9.3.1.11.2. Umíst
ění obratů
Obraty musejí být provedeny v takové rovině a výšce aby je rozhodčí mohli správně ohodnotit. Svislý úhel by mělbýt maximálně 60 st. a vodorovný úhel 120st, to znamená 60st. vpravo a 60st. vlevo od středové čáry. Vodorovnávzdálenost osy obratů od pilota by neměla být menší než 50m a větší než 150m.

9.3.1.11.3. Ohlašování obrat
ů
Soutěžící nebo jeho pomocník ohlašuje zřetelně zahájení obratu „VZLET“a„PŘISTÁNÍ“, ostatní obraty seneohlašují.

9.3.1.12. Povinnosti po
řadatele
Pořadatel je povinen zajistit maximální bezpečnost všech účastníků soutěže a diváků. Dále je povinen vyznačitpřistávací pás na vzletové a přistávací dráze o délce 100m a šířce alespoň 10m s označeným středem předbodovači.

9.3.1.13. Sestava letových obrat
ů RCA pro r. 2010 až 2012

1-Vzlet se zatá
čkou o 90º Koeficient 1
Model provede plynulým přidáním plynu start s malým úhlem stoupání, v dostatečné výšce provede zatáčku o 90º apoté ve vodorovném letu výdrž.(model může vypouštět pomocník) Hodnocení 0 až 10 bodů.

2-Dvojitý překrut s celými výkruty Koeficient 4
Model v normální poloze přeletí osu letového prostoru provede polovinu normálního přemetu na kterou naváže bezvýdrže celým výkrutem, v letu na zádech přeletí osu letového prostoru, provede polovinu normálního přemetu, nakterou naváže bez výdrže celým výkrutem, odletí v normální poloze.

3-Svislá osma ze zad do zad Koeficient 2
Model z letu na zádech provede ze střední letové hladiny v ose prostoru tlačený přemet, na který naváže taženýmpřemetem, odletí na zádech.

4-Písmeno M s čtvrtvýkruty Koeficient 5
Model z normální polohy provede ¼ přemetu, výdrž, čtvrtvýkrut, výdrž, souvrat, v klesání výdrž, čtvrtvýkrut,výdrž, 1/2 tlačeného přemetu, výdrž čtvrtvýkrut, výdrž souvrat, v klesání výdrž, čtvrtvýkrut, výdrž, 1/4 normálníhopřemetu vyletí v normální poloze. Souvraty musí být v opačném směru.

5-Kobra výkrut obráceně Koeficient 2
Potlačením model přejde do šikmého sestupného letu pod úhlem 45º. výdrž. Půlvýkrutem přejde do letu na zádech.Po výdrži provede potlačením 1/4 normálního přemetu do stoupání 45º,výdrž, půlvýkrutem přejde do normálnípolohy a po výdrži vyrovná do vodorovného letu.

6-Kubánská osma s 2/4 výkrutů Koeficient 3
Model z normální polohy provede 5/8 taženého přemetu, uprostřed klesání 45º provede 2 doby čtyřdobého výkrutu,3/4 taženého přemetu, uprostřed klesání 45º provede 2 doby čtyřdobého výkrutu, 1/8 taženého přemetu donormálního letu.

7-Pomalý výkrut ze zad do zad Koeficient 3
Model z letu na zádech provede pomalý výkrut, odletí na zádech.

8-Čtverec s půlvýkruty Koeficient 4
Model z normálního letu provede ¼ tlačeného přemetu do klesání 90º, v polovině klesání půlvýkrut, ¼ taženéhopřemetu do vodorovného letu v normální poloze, v ose letového prostoru půlvýkrut, ¼ tlačeného přemetu dostoupání 90º, v polovině stoupání půlvýkrut, ¼ taženého přemetu, v ose letového prostoru půlvýkrut,odletív normální poloze.

9-Střídavý nožový let Koeficient 3
Model provede ¼ výkrutu, výdrž (cca 2 s),1/2 výkrutu opačným směrem, výdrž (cca 2 s),1/4výkrutu do normálníholetu.

10-Smyčka odtlačená s půlvýkruty Koeficient 3
Model z letu na zádech přeletí osu letového prostoru, provede ¼ taženého přemetu do klesání 90º, v poloviněklesání půlvýkrut, 1/2 tlačeného přemetu do stoupání 90º, v polovině stoupání půlvýkrut, provede ¼ taženéhopřemetu, odletí na zádech.

11-Výkrut na 4 doby Koeficient 4
Model z normálního letu provede výkrut na čtyři doby, odletí normálně.

12-Vývrtka na zádech 3 otočky Koeficient 2
Model z letu na zádech v ose letového prostoru přejde do vývrtky, provede tři otočky, srovná do svislého klesání,odletí normálně.

13-Přistání Koeficient 1
Model se sníženými otáčkami motoru (případně s vypnutým motorem) provede vodorovnou nebo klesavou zatáčkudo polohy proti větru a klesá směrem k přistávací dráze tak, aby k dotyku se zemí došlo v přistávací zóně. Přistáníkončí dojezdem 10m , nebo zastavením modelu. Hodnocení 0 až 10 bodů.


sou
čet koeficientů 37


Konec citace ze sportovního řádu 2010

Aktualizováno ( 21.03.2010 )